NİĞDE BAROSU İÇ YÖNERGESİ
Tarih: 23.08.2019| Okunma Sayısı: 8470

 

NİĞDE BAROSU İÇ YÖNERGESİ  

 

Bu yönerge Niğde Barosunun 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ve T.B.B. Yönetmeliklerinde yer almayan iç yönetim ve işleyişine ait işlerin yürütülmesinde uygulanacak usul ve kuralları kapsar.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KOMİSYONLAR ve KURULUŞ 

Madde 1: Yönetim Kurulu, üye sayısı, çalışma süresi ile çalışma yöntemlerini belirleyerek komisyon kurulmasına karar verebilir.

Komisyonlar belirli bir veya birden fazla konu üzerinde çalışma yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile kurulur.

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, kurulmuş bir komisyonun faaliyetine son verebileceği gibi birleştirmeye de karar verebilir.

 

Madde 2: Komisyon üyeleri, yönetim kurulunun uygun gördüğü yöntem ile yapılan duyuru sonucu başvuran baro üyesi avukat ve stajyer avukatlar arasından, Ekim ayının ikinci haftasında ve iki yıl süreyle görev yapmak üzere görevlendirilir.

Görev süresi sona eren komisyon üyeleri, yönetim kurulunca yenilik doğurucu bir kararın alınmasına kadar, nihayet 1 Ocak gününe kadar görevine devam eder. Bir avukat/stajyer avukat sınırsız sayıda komisyonda görev alabilir.

Stajyer avukatların sayısı, komisyon üye tam sayısının 1/3’ünden fazla olamaz.

 

ÇALIŞMA ESASLARI VE ŞEKLİ

 

Madde 3: Komisyonlar; demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ve demokratik toplum anlayışı çerçevesinde, bireylerin yasalar önünde eşitliği, Atatürk devrim ve ilkeleri, yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ilkelerini göz önüne alarak bağımsız savunma erkinin kurumsal yapısı içinde avukatlık mesleğine, meslektaşlarına, kamuya hizmet amacı doğrultusunda ve yönetim kurulunca belirlenen alanda görev yapar.

Yönetim Kurulu, kurulan komisyonların çalışma alanlarına ilişkin çalışma yönergelerini düzenleyerek ilgili komisyona bildirir.

Komisyonun hazırladığı yıllık çalışma programı ve benzeri düzenlemeler yönetim kurulu kararıyla yürürlüğe girer.Komisyonlar, gerek gördüğü hallerde, çalışmasını alt kurullar oluşturmak sureti ile yapabilir.Komisyonlar, programında yer alan faaliyetlerini ve yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirir.

 

Madde 4: Komisyon üyeleri ilk toplantıya Baro Başkanı tarafından çağrılır. Bu toplantıda, başkan, başkan yardımcısı ve yazman üye seçimi yapılır. Komisyon üye sayısının beşten az olması halinde başkan yardımcısının seçilmesi komisyon kararına bağlıdır.

 

Madde 5: Komisyon başkanı, toplantı gündemini tespit eder, olağan ve olağanüstü toplantılara çağırır, toplantılara başkanlık eder. Komisyonu temsil eder.

 

Madde 6: Komisyon başkan yardımcısı, başkanın görevlerine yardımcı olur, yokluğunda komisyon toplantılarına başkanlık eder.

 

Madde 7: Komisyon yazmanı, üyelerin toplantıya çağrılmasını, gündeme göre gerekli dosyaların ve dokümanın hazırlanmasını sağlar, evrak kayıt ve karar defterini tutar, tüm kayıt ve belgelerin Baro tarafından belirlenen yerde ve şekilde arşivlenmesini sağlar.

Madde 8: Komisyon üyeleri, olağan ve olağan üstü toplantılara katılır, kurulun amacını ve yıllık programını gerçekleştirmek için katkıda bulunur, alınan kararlara uyar, acil durumlarda kurulun görevlendirme kararı olmaksızın Kurul başkanının vereceği görevleri yerine getirir.

Madde 9: Komisyon toplantıları Yönetim Kurulunca belirlenen yerde yapılır.

Madde 10: Olağan toplantılar çalışma takviminde belirlenen tarihlerde ayda en az bir kez, olağanüstü toplantılar ise komisyon başkanının en az bir gün öncesinden yaptığı çağrı üzerine yapılır. Bu çağrıda toplantının gündemi de bildirilir.

 

Madde 11: Toplantı yeter sayısı görevlendirilmiş üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Toplantı başkanı oyunu en son kullanır ve oyların eşitliği halinde konu yeniden görüşülüp yeniden oya sunulur. Yine eşitlik varsa başkanın oyu iki oy olarak sayılır.

Toplantıda alınan kararlar yazman tarafından karar defterine yazılır ve toplantıya katılan tüm üyeler tarafından imzalanır. Aykırı oy kullanan üyeler istedikleri takdirde aykırılık kaydını kararın sonuna yazdırabilirler.

 

Madde 12: Komisyonlar gerçek ya da tüzel kişilerle yapacakları yazışmalarını Baro yazışma yöntemi içinde ve Baro kalemi aracılığıyla yaparlar. Dışarıdan gelen her türlü yazılı belge ve yazılar da aynı yöntemle Baro kalemine gelir ve Genel Sekreterlikçe bir örneği ivedi olarak ilgili komisyona havale edilir.

Komisyonlar, çalışma alanlarında basın bildirisi yayınlayabilir, basın toplantısı düzenleyebilir. Basın bildirisi Baro Başkanı onayı ve komisyon adına başkanının imzası ile yayınlanır. Basın toplantılarında Baro Başkanı ya da başkanın yetkili kıldığı başkanlık divanı üyesi hazır bulunur.
Komisyon başkan veya üyeleri, Baro başkanlık divanının bilgi veya yazılı görevlendirmesi halinde Niğde Barosu adına komisyonu ilgilendiren her türlü etkinlik ve toplantılara katılabilir.

Madde 13: Komisyonca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, toplantılara iki kez üst üste veya bir yıl içinde toplam 4 kez katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Sona eren üyeliğin, başkan, başkan yardımcısı veya yazman olması halinde, kurul bir sonraki toplantısında boşalan başkan yardımcısı veya yazman için seçim yapar. Seçim sonucunu yönetim kuruluna bildirir. Bu halde dahi seçilen üyelerin göreve başlamaları yönetim kurulu kararına bağlıdır.
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, kurul üyeliğine son verebilir.

Üyeliğin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde, yapılacak ilk toplantıda durum karar defterine yazılır ve yönetim kuruluna ivedilikle bildirilir.

Boşalan üyelik, gerekli görüldüğü takdirde, yönetim kurulu tarafından tamamlanır.

Madde 14: Komisyon, yapmayı karar altına aldığı etkinlik ile ilgili tahmini bütçesini, projesi ile birlikte yönetim kuruluna iletir.

Baro başkanı, baro başkanlık divanı ya da yönetim kurulu tarafından doğrudan görevlendirme halinde komisyonun tahmini bütçe bildirmesine gerek yoktur.

 

Madde 15: Harcırah ve avans ödemesi ile avansın kapatılmasında Baro'nun genel prensip ve kabulleri esas alınır ve uygulanır.

 

Madde 16: Kurullar arasında eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak amacıyla Baro Başkanının başkanlığında, Başkanlık Divanı üyeleri ve komisyon başkanlarının katılımı ile toplantı yapılır.
Toplantılar Ocak ve Haziran aylarının son haftasının Perşembe günü olmak üzere yılda iki kez olağan, Baro Başkanının gerek duyduğu durumlarda ise olağan üstü toplanır.
Bu Kurula Baro Başkanı, yokluğunda Baro Başkan Vekili başkanlık eder. Yazmanlık görevini Baro Genel Sekreteri yapar. Toplantının gün, yer ve saatini içeren gündem, en az üç gün öncesinden güncel yöntemler ile Baro Genel Sekreteri tarafından katılacaklara bildirilir.

Kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BARO PERSONELİ

Madde 17: Baro için yeterli sayıda personel istihdamına, personelin asgari ücretin altında olmamak üzere aylık ücretini, fazla çalışma, ikramiye, prim vs. ücretlerini, hafta tatili yasasına uygun olmak üzere çalışma gün ve saatlerini belirlemeye Baro Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 18: Göreve alınacak hizmetliler dışındaki personelin en az lise mezunu olması ve bilgisayar kursunu bitirmiş olması gereklidir. Muhasebe bilgisinin varlığı tercih nedenidir.

Madde 19: Baronun müdafi ve adli yardım  isteklerini düzenlemekle görevli bürosunda çalıştırılacak personelin/personellerin  ücret, kıdem ve ihbar tazminatı, S.S.K. giderleri gibi giderleri Maliye Bakanlığından gönderilip TBB tarafından Baromuza tahsis edilen özel ödenekten ödenir.

 

Madde 20: Yönetim Kurulu; günün koşullarına göre Baro personeli tarafından makbuz karşılığı tahsil edilip kasaya girişi yapılan paraların hangi miktarla sınırlı olarak kasada tutulacağına karar verir. Bu miktarı aşan meblağlar Baro personelince günlük olarak Sayman'a teslim edilir.

Madde 21: Baro çalışanlarının avukatların özel işlerini takip etmeleri yasaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

BÜTÇE VE MUHASEBE

 

Madde 22: Niğde Barosunun alacak, borç ve varlığının saptanması, bunlarla ilgili hesap işlemleri aşağıdaki ilkeler çerçevesinde muhasebe yöntem ve kurallarına göre yürütülür. Baronun bütçe dönemi 1 Ocak tarihinde başlar 31 Aralık tarihinde sona erer.Yönetim Kurulu’nun sayman olarak seçilen üyesi saymanlık servisinin başı olarak saymanlık fişlerini, mizan cetvellerini, defterleri ve diğer gerekli kâğıtları imzalayarak servisin yaptığı işlerin uygunluğunu onaylar.

 

Madde 23: Saymanlık işleri, Sayman, tahsildar ve gereği kadar görevli aracılığı ile yürütülür. Yönetim Kurulu kararı ile bu işleri görmek üzere odaya kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile de sözleşme akdedilebilir.

 

Madde 24: Bütçenin onaylama tarihi ile yürürlük süresi içinde olağan ve zorunlu gideler için yönetim kurulu ödeme yapmaya yetkilidir.

 

Madde 25: Baro bütçesi aşağıdaki kısımlardan oluşur.

a)Gelirler cetveli

b)Giderler cetveli


Madde 26: Gelirler cetvelinin bölüm ve maddeleri aşağıda gösterilmiştir.

I-Giriş kesenekleri
a)Stajyer kayıt ücretleri

b) Avukat ve Avukatlık Ortaklığı giriş kesenekleri

 

II- Yıllık kesenek

 

III- Kimlik belgesi ücretleri

 

IV- Çeşitli gelirler

a) Bağış ve yardımlar

b) Faizler

c) Para cezaları

d) Mesleki faaliyetler ve satışlardan doğan gelirler

 

V- Geçen yıllar gelirleri

 

Madde 27: Gider cetvelinin bölüm ve maddeleri aşağıda gösterilmiştir.
I - Yönetim giderleri
a) Genel Kurul giderleri
b) Yolluk ve harcırahlar
c) Temsil giderleri
d) Komisyon giderleri

e) Başkaca yönetim giderleri

II- Personel giderleri
a) Görevliler ve hizmetlilerin ücretleri
b) İkramiyeler
c) Yol ödentisi
d) Tahsilat primleri
e) S.S.K. primleri ve işveren payı
f) Personel yollukları
g) Fazla çalışma ücretleri
h) Kıdem tazminat ödentisi
ı) Yasalar ve Genel Kurul kararları nedeni ile doğacak giderler

i) Yakacak- kömür yardımı


III- Büro giderleri
a) Kırtasiye ve basılı kâğıt giderleri
b) Haberleşme ve iletişim giderleri
c) Gazete, dergi, bülten, duyuru giderleri
d) Bakım, onarım ve taşıma giderleri
e) Döşeme, büro araçları onarım giderleri
f) Tutanak kâğıdı giderleri
g) Başkaca büro giderleri


IV- Yayın giderleri
a) Dergi, bülten ve sair yayın giderleri
b) Yazı ücretleri
c) Avukatlar Listesi ve albüm giderleri

V- Sosyal Yardımlar
a) Avukatlara yapılacak yardım ve krediler
b) Baro personeline yapılacak yardımlar
c) Başkaca sosyal yardımlar


VI- Yatırım giderleri
a) Yazı, hesap makinesi, fotokopi vb. makinelerinin alım giderleri
b) Perde, mobilya, döşeme vb. eşya alım giderleri
c) Kitap, dergi alımı
d) Başkaca yatırım giderleri


 VII- Vergi, resim ve kesenekler
a) Damga Vergisi
b) Türkiye barolar Birliği keseneği
c) Ölüm yardım keseneği
d) Başkaca vergi, resim ve aidatlar

VIII- Adli yardım bürosu giderler

Çeşitli harcamalar

 

IX- Karşılıklar

Artı gelirler farkı olup ileride yapılması düşünülen giderler karşılığı

Madde 28: Genel Kurula sunulacak bütçeyi hazırlayan yönetim kurulu bütçe tasarısının gelir ve giderler cetvelinin bölüm ve maddelerinde değişiklik yapabilir. Bütçenin gelir ve gider cetvelindeki oranlama ve ödenekler önceki yılın eylemli tahsilât ve ödeme tutarı üzerinden egzersiz usulü ile yapılır.

 

Madde 29: Gelirler, tahsilât alındısı veya banka dekontu karşılığında toplanır, giderler yasal belgelere dayanır. Gelir ve gider belgelerinin biri sayman üye, diğeri başkanlık divanı üyelerinden biri olmak üzere en az iki kişi tarafından imzalaması gereklidir.

Madde 30: Giderler bütçesinin bir bölümünün maddelerindeki ödenek yetmediği takdirde aynı bölümün diğer bir maddesinden o bölüme aktarma yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

Olağanüstü durumlar ve zorunluluk bulunan hallerde bölümler arası aktarma Yönetim Kurulunun isteği ve Genel Kurul’un onayı ile yapılır.

 

Madde 31: Baro muhasebesi yönetim kurulunca kabul edilen hesap planında belirtilen ana ve tali hesaplar planına göre işlenir.

 

Madde 32: Baronun muhasebe işlemleri için aşağıda belirtilen defter tutulur.

  • İşletme defteri

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ADLİ YARDIM

 

Madde 33: Hukuk Mahkemelerinde, maddi koşullarının elverişsizliği sebebiyle avukatlık ücretini ödeyemeyecek durumda olanlara, yasaca belirtilen avukatlık hizmetinin sağlanmasını amaçlar.

 

Madde 34: Niğde ili sınırları içinde Adli Yardım Avukatını görevlendirme yetkisi Baro’ ya aittir.

 

Madde 35: Adli Yardım Hizmetleri Baro Yönetim Kurulu sorumluluğunda yürütülür. Adli Yardım Bürosu Adli Yardım’dan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, görevli avukatlar ve yeterli sayıda büro personelinden oluşur.

 

Madde 36: Üyelik gönüllülük esasına dayanır ve gönüllü avukatın listede yer almayı talep etmesi koşuluyla başlar. Üyenin görevlendirme almaya devam edebilmesi için Yönetim Kurulunca belirlenecek herhangi bir meslek içi eğitim seminerine katılımı zorunlu tutulabilir, bu durumda meslek içi eğitim çalışmasına katılmayan avukatın üyeliği sona erer. Bu halde daha önce yapılan meslek içi eğitim çalışmasına katılmış olma ve sertifika almış olma üye için kazanılmış bir hak oluşturmaz.

 

Madde 37: Üyenin görev ve sorumlulukları:

a)Üyeler olağan ve olağanüstü toplantılara katılır.

 

b)Oluşturulan alt kurullarda görev alır.

 

c)Üyeler işbirliğinin sağlanması ve işleyişe yönelik uyumun sağlanması için Yönetim Kurulunca düzenlenecek öğretici nitelikteki meslek içi eğitim seminerlerine ve bu yöndeki eğitim çalışmalarına katılır. Üyenin sırası önemli olmaksızın Yönetim Kurulunca katılımı zorunlu tutulan iki eğitim seminerine katılmaması halinde bir daha görev almamak üzere üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile düşürülür.

 

d)Üye iletişim bilgilerini ve bundaki değişiklikleri büroya bildirmekle yükümlüdür bildirdiği iletişim bilgileri ile kendisine ulaşmak mümkün olmadığı takdirde görevlendirme geri alınarak hakkında Yönetim Kurulunca görev listesinden geçici suretle çıkarma yaptırımı verilebilir.

 

e)Üye birden fazla  görev bölgesinde görev alabilir. Listesinde yer aldığı görev bölgesi dışında bir bölgeden gelen görevlendirmeyi iade ile yükümlüdür.

 

f)Üye talepçinin Büro’ ya verdiği bilgi dışında bilgiye ulaşırsa ve de talepçinin hukuki yararı kalmaması, maddi koşullarının değişmesi gibi durumları tespit ederse durumu derhal Büro’ ya bildirir.

 

g)Üye verilen görevi sonuna kadar yerine getirir.

 

h)Verilen görevle bağlantılı olsa dahi Yönetim Kurulu’ndan ek karar alınmadan görevi dışında başka bir iş veya işlem yapamaz. Ek işlem yapılmasının gerektirdiği hallerde talepçinin yazılı talimatını alarak Büro’ ya iletir ve işin mahiyetine göre Yönetim Kurulunda ek karar alınması ve ya ivedi durumlarda Baro Başkanı ya da Başkan Yardımcısının imzası ile göreve başlar.

 

ı)Talepçinin menfaati varsa Adli Müzaheret talebinde bulunur.

 

i)Talepçi ile ücret sözleşmesi yapamaz, yargılama gideri dışında masraf talep edemez.

 

Madde 38: Adli Yardım Müracaatının Alınması;

Talepçi Baro tarafından kendisine verilen Adli Yardım Başvuru Formunu doldurarak talepte bulunur. Görevlendirme yapılabilmesi için talepçiden;

a)İkamet ettiği yer Muhtarlığınca doldurulacak fakirlik belgesi,

b)İkametgâh İl Muhaberi veya Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak yerleşim yeri belgesi,

c)Nüfus cüzdan fotokopisi

Başvuru formuna eklenecek bu evrakların eksikliği veya yetersizliği halinde talepçiye uygun bir süre verilir ve bu süre içinde eksiğini tamamlamayan talepçinin adli yardım talebinden vazgeçmiş sayılacağı ihtarı yapılarak imzası alınır. Görevlendirme yapılabilmesi için talepçinin maddi koşullarının elverişsizliğini ispatlar bu belgeleri Büro’ ya sunması zorunludur. Ayrıca mal varlığının araştırılması amacıyla tüm kurumlardan resen de bilgi ya da teyit istenebilir. Kurumlarla yazışma yapılabilir. Belgelerin temini sırasında talep askıda kalır bunun istisnası beklemenin talepçi açısından hak kaybına yol açacağı ivedi durumlar ile sosyal hizmet içerikli taleplerdir.

 

Madde 39: Görevlendirmede Usul:

Avukat, Büro tarafından belirlenmiş hukuk alanlarından hangisinde ya da hangilerinde çalışmak istediğini bildirir dilekçesi ile gönüllülük listesine girer. Adli Yardım Bürosu tarafından yapılan görevlendirmeler, eşitlik ve adil dağılım ilkeleri gereğince (puanlamaya göre sistem tarafından otomatik olarak atanır ) gönüllü Avukat sırası gözetilerek yapılır.

 

Puanlamada her işin karşılığı olarak Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki miktar esas alınarak, atama yapılan dosyanın vekalet ücreti karşılığı puanlama sisteme işlenecektir.

 

Adli yardım listesinde gönüllü bulunan avukatın görevi haklı bir mazereti olmadan red etmesi halinde, görevlendirilen avukata atama yapılan işin karşılığının %50’si oranında ceza puanı sisteme işlenecektir.

 

Madde 40: Adli Yardım görevinin başlaması;

Görevlendirme talepçiye yazı ile tebliğ edilir Yazıya yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde talepçinin görevlendirilen avukata başvurarak vekâletname çıkartması aksi halde adli yardım hizmetinden vazgeçmiş sayılacağı ihtarı eklenir.

Avukatın görevlendirmeden haberdar edilmesi ve talepçi tarafından vekâletnamenin çıkartılması ile Adli Yardım görevi başlar.

 

Madde 41: Avukatın Adli Yardım görevinin sona ermesi

a)Kanun veya meslek kuralları gereği çekilme hallerini doğuran nedenlerin ortaya çıkması durumunda

b)Yönetim Kurulu kararı ile

c)Verilen görevin gereğinin yapılması ile

d)Takdiri Yönetim Kuruluna ait olmak üzere haklı sebeplerin varlığı halinde

e)Talepçinin Kanun Yönetmelik Ve Yönerge kapsamındaki yükümlülüklerini ihlali halinde

f)Talepçinin Adlı Yardım talebinden vazgeçmesi ile avukatın görevi sona erer.

Haklı neden olmaksızın görevini iade etmek isteyen avukatın görevi aldığı ücretin iki katını Baro’ ya ödemesi suretiyle sona erdirilir.

Avukat haklı bir neden olmaksızın görevden çekilmek isterse görevin tefhim tarihinden itibaren 15 gün içinde o işin tarifede belirtilen ücretini Baro’ ya ödeyerek çekilebilir. Avukatın çekilme sebebinin haklı olup olmadığını Baro Yönetim Kurulu yapar, gerektiği takdirde bu hususlarla ilgili soruşturma yapabilir. 

 

Madde 42: Avukat bu Yönerge hükümleri kapsamında işe başlamakla ücret talep etmeye hak kazanır. Ücret talebine işe başladığını gösterir belge örneklerini (dava dilekçesi, tevzi makbuzu, harç makbuzu, havaleli dilekçe örneği, duruşma zaptı, onaylı ödeme emri, vs. belgeler) ve serbest meslek makbuzunu ekler. Avukatlık Yasasının 180/e maddesi gereği avukata ödenecek ücretten gerekli  yasal kesinti yapılarak ücreti avukata ödenir.

 

Madde 43: Ücret ödenmeyecek haller:

a)Yapılan görevlendirme dışında avukatça yapılan başkaca iş ve işlemlerden kaynaklı ücretler ile yapılan görevlendirme ile bağlantılı bulunsa bile Kurul’dan ek yetki almaksızın yapılan iş ve işlemlerden kaynaklı ücretler

b)Talepçinin hukuki yararı kalmadığı hakkında bilgi sahibi olmasına rağmen durum hakkında Baro’ ya bilgi vermek yerine hukuki yarar varmış gibi hareket ederek iş ve işlem yapan Avukatların ücretleri

c)Sadece yargılama gideri ve vekâlet ücretinin tahsili amacıyla yapılan icra takibinden kaynaklı ücretler

d)Tevkil verilmesi ile doğan ücretler

e)Nafaka ödeme yükümlülüğünün ihlali, çocuk teslimi gibi tekrarlayarak yapılması muhtemel hukuksal iş ve işlemlerde ilk yapılan iş dışından kaynaklanan ücretler ücret ödenmesini gerektirmeyen hallerdir.

 

Madde 44: Nöbet listesinden kesin çıkarma ve diğer haller

a)Avukat aldığı görevlendirmeyi haklı neden bulunmaksızın Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile iade ederse

b)Aldığı görevlendirmeyi Kanun Yönetmelik Meslek Kurallarına uygun olmaksızın yaparsa

c)Talepçi ile ücret anlaşması yaptığı veya avukatlık ücreti talep ettiği tespit edilirse

d)Yönetim Kurulu tarafından katılımı zorunlu tutulan sırası önemli olmaksızın 2 eğitim seminerine katılmazsa

e)Büro tarafından istenen bilgi ve belgeleri kendisine yazılı olarak verilen süre içinde bildirmezse

f) Talepçinin yanıltıcı belge ve bilgi verdiğini tespit ettiği halde durumu Büro’ ya bildirmediği tespit edilirse

g)Talepçiden vekâlet ücreti veya başka bir ad altında haksız menfaat temin ettiği ya da buna yeltendiği tespit edilirse

h)Yanıltıcı belge ve bilgiler ile hak kazanmadığı bir ücretin ödenmesini talep ederse

ı)Daha önce tahsil edilmiş bir ücreti mükerrer olarak talep ettiği tespit edilirse

i)Kendisine sehven yapılan bir ödemeyi sehven yapıldığını bildiği halde makul süre içinde Büro’ ya bildirmez veya iadenin kendisinden yazılı olarak istenmesine rağmen ödemeyi kendisine yazılı olarak bildirilen süre içinde yapmazsa

j)Üyenin, Niğde Barosu’na karşı aidat, ödeme vb. yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda  sistemden geçici veya

kesin olarak Yönetim Kurulu Kararı ile çıkartılır. Gerekli olması durumunda disiplin yönünden dosya ayrıca Kurulda resen değerlendirilir. Kesin çıkarma halinde Avukat yeniden talep etse bile listeye alınmaz ve listeden silinmeyi gerektiren görev sebebiyle ödenen ücret faiziyle birlikte kendisinden geri alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ

 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Madde 45: Amaç

 Bu Yönetmeliğin amacı, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine müdafi veya vekillerin görevlendirilmeleri ile bu kişilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 46:Kapsam

Bu Yönetmelik, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi veya vekil görevlendirilmesi ile bu kişilere yapılacak ödemeleri kapsar.

Madde 47:Dayanak

Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 150, 234 ve 239 uncu maddeleri ile 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 48:Tanımlar

Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Baro: Hukukî yardımın yapılacağı yerin bağlı bulunduğu baroyu,

b) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

c) Soruşturma: Yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden; kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen hâllerde bu kararın kesinleşmesine, kamu davası açılan hâllerde ise iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

d) Tarife: Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak her yıl Adalet ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanan ve müdafi veya vekillere ödenecek meblâğları gösteren tarifeyi,

e) Ücret: (Değişik:RG-21/05/2007-26528) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile Tarife gereğince ödenecek meblâğ ile 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre gerçek masraf üzerinden yapılan zorunlu yol giderlerini, acele ve zorunlu hâllerde ise, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sayılan mercilerin kabûlü üzerine mutat taşıt dışındaki araçlarla yapılan zorunlu yol giderlerini,  ifade eder.

Madde 49:Cmk Komisyonunun Tanımı Ve İşlevi

Niğde Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan CMK Komisyonu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Barolara verilmiş müdafii ve vekil atama yetki ve görevlerini, Niğde  Barosu Yönetim Kurulu adına yönetmelikte belirlenen kurallar çerçevesinde kullanır. Müdafii ve vekillerin; gönüllü avukatlar arasında adil ve eşitlik ilkelerine dayalı olarak atanması, yasa ve yönetmeliklerde düzenlenen ücretlerinin süratle ve şeffaf şekilde ödenmesi görevlerini, resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat kesintisiz hizmet vererek yerine getirir

Madde 50:Cmk Komisyonunun Görevleri

CMK Komisyonu aşağıda yazılı görevleri yerine getirir:

a)Düzenli olarak komisyon toplantılarını yapmak.

b)CMK hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak.

c)Hukuka, Avukatlık meslek ilkelerine ve CMK Komisyonu iç yönergesine aykırı davranan gönüllü avukat ve CMK personelleri hakkında inceleme yaparak, gerekli gördüğünde yaptırım uygulanması için Baro yönetim kuruluna öneride bulunmak.

d)Müdafii olarak çalışmak isteyen avukatlar için verilecek eğitim seminerlerini ve sertifika programlarını Baro Başkanlığı ile koordineli olarak düzenlemek.

e)Gönüllü avukatlar arasında ücret ve iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerektiğinde yönetmelik değişikliği yapılması için Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.

f)CMK uygulamaları konusunda çıkabilecek tüm sorunları çözüme kavuşturmak.

g)Gerekli gördüğü konularda gerekli gördüğü alt kurulları oluşturmak.

h) CMK listelerinde görev alan gönüllü avukatların, görev aldığı her aşamada, görevlerini meslek onuruna uygun yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları gidermek, gerekirse sorunların çözümü için Baro Yönetim Kurulu'ndan destek istemek.

ı)Yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kurulu'na sunulacak raporlar içeriği hakkında karar vermek.

i) C.M.K. uygulamasında Baro Yönetim Kurulunun vereceği diğer işleri yerine getirmek.

j) Otomatik müdafi atama sistemiyle ilgili uygulamada çıkan sorunları çözmek, yenileme ve sistem güncellemesiyle ilgili Baro yönetimine öneriler sunmak.

 

Madde 51:C.M.K. Çalışma Bölgeleri

Niğde Barosuna bağlı olan ilçelerin, her biri adli ve idari yetki sınırları farklı olması nedeniyle ayrı bir çalışma bölgesi sayılır. Niğde Barosuna bağlı CMK Komisyonun kararları aynı zamanda bu çalışma bölgelerinde bulunan müdafii listesindeki avukatları da bağlar.

 

Madde 52:Cmk Komisyonu Görevlendirme Esasları

CMK komisyonu, baroya kayıtlı  gönüllü avukatlar arasından, Mahkemelerden, Savcılıklardan ve Kolluk kuvvetlerinden yazı,telefon,faks ve BARONET (Otomatik atama sistemi) yoluyla gelen müdafii taleplerini eşitlik ilkesi çerçevesinde aşağıda yazılı olduğu şekilde dağıtımını yapar.

a)Görevlendirmeler, sözleşmeyle uygulamaya 18.03.2013 tarihinde geçilmiş olan BARONET Sistemi tarafından yapılır

 

b)Avukat,  tercih etmiş olduğu görev yerleri dışında yer ve görev ayrımı yapamaz.

 

c) Baronet sisteminde görevli avukatlar davanın başka il ve ilçeye gönderilmesi halinde, bu davaları takip edemezler. Bu davalar gönderildiği yerdeki CMK listelerindeki gönüllü avukatlara verilir. Bu durumlarda görevli avukatlar durumu CMK Bürosuna yazılı olarak bildirir.

 

d)Sisteme yeni dahil olan gönüllüler listenin başvuru zamanındaki ortalama puandan kayıt puanı alarak başlarlar.

 

e)Şüpheli veya sanıklar arasında menfaat çatışmasının ortaya çıkması halinde, görevlendirilen avukat durumu derhal CMK Bürosuna bildirmek zorundadır. Bu durumlarda Baronet üzerinden yeniden atama yapılacaktır.

 

f)Soruşturma veya kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu bildirilmediği takdirde birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören veya katılan için aynı müdafi veya vekil görevlendirilebilir.

g)Baro tarafından müdafi veya vekil olarak atanan avukat, haklı mazereti hâlinde görevlendirilmesine ilişkin yazıya dayanarak başka bir avukata yetki verebilir.

h)Müdafi veya vekilin mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde, baro tarafından yeni bir müdafi veya vekil görevlendirilir.

ı)Dosyada görevli müdafi veya vekilin, temyiz kanun yolu muhakemesinde yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirmesi durumunda, zorunlu müdafi veya vekil gerektiren hâllerde görevlendirme, kanun yolu incelemesini yapacak mahkeme tarafından o yer barosundan istenir.

i) Müdafi veya vekil, soruşturma evresinde ya da duruşmada hazır bulunmaz veya vakitsiz olarak duruşmadan çekilir veya görevini yerine getirmekten kaçınırsa, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme derhal başka bir müdafi veya vekil görevlendirilmesi için gerekli işlemi yapar.

 

 

Madde53:Müdafinin Görev Aldığı İşleri Yaparken Uyması Gereken Kurallar

CMK Gönüllü Müdafilik Listesinde Yer Alan Avukatlar

a) Müdafii olarak atandığı şüpheli ile mutlaka kimsenin duymayacağı bir ortamda görüştükten sonra ifadesinin alınmasını sağlamalı,

b) Müdafii görevli olarak kolluğa gitmiş ise, şüphelinin (yakalanın kişinin veya sanığın) kollukta bulunan gözaltı defterindeki kayıtlarını incelemeli

c) Şüphelinin adli tıp raporları sağlam görülmesine rağmen şüpheli veya sanıkta gözle görülür darp izleri varsa savcının huzurunda adli tıp raporuna itiraz etmeli ve bu hususu beyanına geçirmeli, gerekiyor ise yeniden Adli Tıp raporu aldırmak, bu hususu şüphelinin onayını alarak, Niğde Barosu İnsan Hakları Komisyonuna ve şüpheli 18 yaşından küçük ise Niğde Barosu Çocuk Hakları Komisyonuna da bir yazı ile bildirmeli,

d)Şüphelinin kollukta üstlendiği fakat işlemediğini beyan ettiği filler ile ilgili, yer gösterme tutanaklarına itiraz etmeli,

e) Mahkeme aşamasında görev alan müdafiiler temyiz aşaması olan Yargıtay veya istinaf mahkemelerin vereceği kararın kesinleşmesine kadar takip etmek zorunda olduğunu bilmeli.

f) C.M.K listesinde görev alan avukatların bu yönergenin kendilerine yüklemiş bulunduğu görev ve sorumlulukları yanında, diğer yasalar ve yönetmeliklerde düzenlenen avukatlık mesleği ile ilgili görevleri usulüne uygun avukatlık mesleğinin onuruna yakışır bir şekilde yerine getirmemeleri halinde fiilleri nedeniyle aynı zamanda bağlı bulunduğu Niğde Barosu tarafından resen disiplin soruşturması yapılacağını bilmeli

 

Madde 54:  Görevin sona ermesi        

(1) Müdafi veya vekilin görevi;

a) Soruşturma evresinde; kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, yetkisizlik veya görevsizlik kararı, kamu davası açılması hâlinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi,

b) Kovuşturma evresinde; yargılamanın yapıldığı il veya ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik veya yetkisizlik kararı, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi,

c) Müdafi, vekil veya kendisine müdafi ya da vekil görevlendirilen kişinin ölmesi,

d) Kişinin kendisine bir müdafi veya vekil seçmesi,

hâllerinde sona erer.

(2) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekil azledilemez.

 

ÖDEME USUL VE ESASLARI

Madde55:Ödemeye ilişkin esaslar

(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekile soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere Tarifede belirlenen ücret ödenir.

(2) Soruşturma evresinde kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı ve mahkeme huzurunda yapılan ifade alma veya sorgu için farklı avukatların görevlendirilmesi hâlinde tek bir ücret ödenir ve bu ücret görevli avukatlara katkıları oranında paylaştırılır.

(3) Aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde bir kişi için aynı avukata birden fazla ücret ödenmez.

(4) Aralarında menfaat çatışması bulunmayan birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikâyetçi, suçtan zarar gören veya katılan için görevlendirilen aynı müdafi ya da vekile bu kişilerin her biri için ayrı, ancak en fazla on kişi ücreti ödenir.

(5) Yetki belgesi ile görevlendirilen avukata ayrıca ücret ödenmez.

(6) Müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukatın mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde baro tarafından yeniden görevlendirilen müdafi veya vekile de Tarifede yazılı ücret ödenir.

(7) Bu Yönetmeliğin 55nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevsizlik ile yetkisizlik veya davanın nakli sebebiyle müdafilik ya da vekillik görevinin sona ermesi hâllerinde Tarifede yazılı ücret ödenir.

(8) Kovuşturma evresinde görevsizlik kararı verilerek dosyanın yargılamanın yapıldığı il veya ilçe içindeki üst dereceli mahkemeye gönderilmesi hâlinde Tarifede yazılı ücretler arasındaki fark ilâveten ödenir.

(9) Kişinin kendisine bir müdafi veya vekil seçmesi nedeniyle görevi sona eren müdafi ya da vekile Tarifede yazılı ücret ödenir.

(10) Cumhuriyet savcılığı veya mahkemenin talebi üzerine istinabe işlemi sırasında görevlendirilen müdafi veya vekile Tarifede yazılı ücretin yarısı ödenir.

(11) (Değişik:RG-21/05/2007-26528) Müdafi veya vekillik ücretinin belirlenmesinde ücrete hak kazanılan hukukî yardımın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Tarife esas alınır.

Madde56:Ücretin ödenme usulü

(Değişik:RG-21/05/2007-26528)

(1) Müdafi veya vekil; soruşturma evresinde ifade alma ve sorguya, kovuşturma evresinde ise bir oturuma katılmakla Tarifede belirlenen meblâğı almaya hak kazanır.

(2) Zorunlu yol giderlerine de buna ilişkin belge, gider pusulası veya avukatın rayice uygun yazılı beyanı üzerine hak kazanılır.

(3) Müdafi veya vekilin; görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma veya kovuşturma evresine ilişkin tutanağın onaylı örneği, evrakın çok sayıda olması hâlinde ilk ve son sayfası ve varsa yapmış olduğu zorunlu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı ile serbest meslek makbuzunu baroya vermesi üzerine, baro tarafından bu Yönetmelik ve Tarife hükümlerine göre gerekli incelemeler yapılıp hukukî yardımın yapıldığı Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelere göre gruplandırılmış ayrıntılı ödeme listeleri geliş tarihi esas alınmak suretiyle en geç on gün içinde hazırlanır ve ekindeki dayanak belgeler ile birlikte soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir.

(4) Müdafi veya vekil sigortalı olarak çalışmakta ise yanında çalıştığı avukatın, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmakta ise büro veya ortaklığın serbest meslek makbuzunu kullanır.

(5) Cumhuriyet başsavcılığınca listeler ve ekindeki dayanak belgeler incelendikten sonra, müdafi veya vekile ödenmesi gereken Tarifede yazılı meblağ ile varsa zorunlu yol giderlerini de kapsayan toplam ücret, ödeme emri belgesiyle serbest meslek makbuzunu düzenleyenin bildireceği banka hesabına ödenir ve yapılan ödemeler yargılama giderlerinin hesabında dikkate alınmak üzere soruşturma ya da kovuşturma dosyalarına bildirilir.

(6) Ödeme emri belgeleri, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığınca gecikmeksizin düzenlenir.

Madde 57:Yaptırımlar

CMK listelerinde görev alan avukatlardan, verilen görevin her aşamasında gereken yasal işlemleri yapmayan ya da ihmal eden, Yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı davranan, CMK Komisyonu veya Yönetim Kurulu kararlarına uymayan müdafiiler hakkında, Avukatlık Yasası, Avukatlık Meslek Kurallarında belirtilen yaptırımlar yanında ve bu yönergede belirtilen UYARMA ve İHTAR, HAZIRLIK GÜNDÜZ, GECE VE MAHKEME GÖREVLERİ İÇİN 150 CEZA PUANI TEKERRÜR HALİNDE 300 CEZA PUANI, SİSTEMDEN KESİN OLARAK ÇIKARMA yaptırımları uygulanır.

 

Madde58: Uyarma ve İhtar

Uyarma ve ihtar, gönüllü avukatın, müdafilik veya CMK kurullarındaki görevi nedeniyle, CMK komisyonu kararı ile yazılı olarak uyarılması olup, sistemi aksatan gönüllü avukatlara aşağıdaki hallerde uyarma yaptırımı uygulanır. İstekli avukatın uyarma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

a) Duruşmaları mazeretsiz olarak takip etmeme,

b)Duruşmaların mazeretsiz olarak takip edilmeyip, sonradan takip edilerek o işe ait ücretin istenmesi,

c) Görevlendirilmediği halde göreve gitme,

d)Görevlendirildiği yerde ve görevlendirildiği iş dışında kişi ve iş sayısı itibariyle başka işlere bakma ve bu işlere ilişkin ödeme talebinde bulunulması halinde

e) Eylemin ağırlığına göre Yönetmelik, Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranış,

f)BARONET nöbet sisteminde görevi kabul ettiği halde göreve CMK Komisyonu tarafından belirlenen makul süreler içinde gitmemesi veya hiç gitmemesi ve bu durumu CMK tevzi bürosuna bildirmemesi

 

Madde 59: Ceza Puanı

Ceza puanı; gönüllü avukatın, müdafilik veya CMK kurullarındaki görevi nedeniyle, CMK Komisyonu kararı ile 58. Maddeye göre hazırlık gece, hazırlık gündüz veya mahkeme görevleri için 150, tekerrürü halinde 300 ceza puanı eklenmesi olup, sistemi aksatan avukatlara aşağıda yazılı hallerde ceza puanı cezası uygulanır. Avukatın ceza puanı kararına karşı itirazı üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

a) Baronet sisteminde görevi kabul ettiği halde göreve yönergede verilen süre içinde gitmemesi veya hiç gitmemesi ve bu durumu CMK tevzi bürosuna bildirmemesi halinde

b) Ücreti alınan dosya için bir defa da olsa mükerrer ücret talebinde bulunması,

c)Müdafii olarak görevlendirildiği dosyanın bütün aşamalarında ücretli ya da ücretsiz olarak vekaletle devam etmesi,

d)Eylemin ağırlığına göre Yönetmelik, Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranması,

e)Baronet sistemindeki görevlendirilmelerde mazeretsiz olarak 6 AY HİÇBİR GÖREVİ KABUL ETMEMİŞ OLAN GÖNÜLLÜ AVUKAT nöbet sistemindeki arama listesinden 1 yıl süre ile çıkarılacaktır. İstemi halinde süre sonunda kaydı yapılabilecektir.

f)62.maddedeki uyarma cezasına ilişkin 3 defa ceza alan müdafiiler

 

Madde60: Ceza puanı almış olan müdafiye başkaca işlem yapılmaz ancak müdafii daha önce verilen işleri takip eder.

 

Madde 61: Sistemden Kesin Olarak Çıkarılma

Sistemden kesin olarak çıkarma; gönüllü avukatın, müdafilik veya CMK kurullarındaki görevi nedeni ile CMK Komisyonun kararı ile sistemden süresiz olarak çıkarılması olup, sistemi aksatan avukatlara aşağıda yazılı hallerde sistemden kesin çıkarma cezası uygulanır. Avukatın sistemden kesin çıkarılma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Yönetim kurulunun verdiği karar kesindir.

Gönüllü avukat listesinde yer alanlardan;

a)İlk uyarı tarihinden başlamak üzere, bir yıl içinde aynı eylemden dolayı üç kez uyarılanlar,

b)Sistemden ilk 2 ceza puanı almasından itibaren bir yıl içinde üçüncü kez aynı cezayı alanlar,

c)Raporlarında kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi verdikleri tespit edilenler,

d)Tevzii, evrak ve dosya inceleme görevlilerinin görevlerini kötüye kullanması nedeniyle maddi zararın ortaya çıkması halinde,

e)Eylemin ağırlığına göre Yönerge, Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davrananlar,

f)Tevzii, evrak inceleme ve dosya inceleme görevlilerinin, kasıtlı ve hak kaybına neden olan yasalara ve yönetmeliğe aykırı eylemlerinin alışkanlık haline getirilmesi,

g)İstekli avukatın Avukatlık yasasına göre disiplin soruşturması gerektiren eylemleri,

 

SON HÜKÜMLER

Madde 62: Bu iç yönerge 28.12.2018 tarihinde alınan Niğde Barosu Yönetim Kurulu kararı gereğince yürürlüğe girmiştir.


Madde 63: Bu iç yönerge hükümlerinin yürütülmesinden Niğde Barosu Yönetim Kurulu görevli ve sorumludur.

 

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Temmuz 2024><<
Temmuz 2024
 PSÇPCCP
2624252627282930
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

20.07.2024
AV. EMİN ALPER ÖZTÜRK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.