NİĞDE BAROSU CMK İÇ YÖNETMELİĞİ
Tarih: 17.10.2022| Okunma Sayısı: 1291

 

 

NİĞDE BAROSU

CMK Müdafii/Vekil Görevlendirme ve Uygulama Esasları Hakkında

YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Madde 1:

Baroların Avukatlık Kanunu 79 ve 95. maddeleri ile üstlendikleri “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevini yerine getirmek üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi ve vekil görevlendirilmelerine ilişkin esaslar, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan Niğde Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlanması ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslararası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar, bu çalışmaları yürütecek organlar ve bu organların çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Tanımlar :

Madde 2:

(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Görevli avukat; bu yönetmelik çerçevesinde eğitim çalışmasına katılarak Niğde Barosu CMK sistemine katılmış ve müdafi ya da vekil olarak görev alan avukatları,

b) Müdafi; bu yönetmelik gereği şüpheli/sanık avukatı olarak görev alan avukatı,

c) Vekil; bu yönetmelik gereği mağdur/müşteki/katılan avukatı olarak görev alan avukatı,

d) Baro İlçe Temsilcileri; Yönetim Kurulu kararı ile atanmış ilçe CMK temsilcilerini,

e) Görev kabul puanı; yapılan her görevlendirme için sistem tarafından belirlenen puan ile avukatın içinde bulunduğu kıdeme denk gelen katsayı puanının çarpımı sonucu hanesine yazılan puanı

f) Ortalama puan; Soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere CMK gereği yapılan görevlendirmelere ilişkin toplam puanın sisteme katılmış görevli avukat sayısına bölünmesi suretiyle oluşan puanı

g) Katsayı Puanı;

Meslekte 1-5 yıllık kıdemi dolmamış olan avukat için ve engelli avukat için 0,50 değerini,(çarpılması)

Meslekte 5 yıllık kıdemi doldurmuş olup ta, 10 yıllık kıdemi doldurmamış olan avukat için 0,75 değerini,

Meslekte 10 yıllık kıdemi doldurmuş olan avukat için 1.00 değerini, (çarpılması)

h) Çocuk; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi

ı) Soruşturma; kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

i) Kovuşturma; İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, ifade eder.

j) CMK Servisi; CMK hizmetlerini yönetmelik gereğince yerine getirmekle yükümlü baro birimini ,

k) Robot sistem; Baro tarafından CMK gereği avukat/vekil görevlendirmesi için kullanılan otomatik görevlendirme yazılım ve sistemini ifade eder.

-----Kapsam -----

Madde 3:

 Bu yönetmelik ile ;CMK Uygulamasında merkezde ve ilçelerde görevlendirilecek, Baro İlçe Temsilciliklerindeki atama, çalışma şekli, görev ve yetkilerini, CMK Komisyonu’nun kuruluş, çalışma şekli ve faaliyetlerini, CMK Uygulamasında görev alacak avukatların tespiti, çalışma şekli, ücret ve masraf ödemelerinin usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 4:

Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun150, 234 ve 239 uncu maddeleri ile 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulama

Madde 5:

Müdafi/vekil görevlendirilmelerine ilişkin bu yönetmelikle öngörülen işlemler;Baro Yönetim Kurulu, CMK Komisyonu , İlçe Adliye Temsilcileri, CMK zorunlu müdafii/vekil olarak görev alan avukatlar tarafından yerine getirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Madde 6:

CMK uyarınca zorunlu müdafii/vekil atama yetkisi Niğde Barosu’na aittir. Niğde Barosu bu yetkisini Niğde il sınırları içinde kullanır. Müdafi/vekil tayin edilmesine ilişkin talepler, ilgilinin kendisi tarafından veya soruşturmayı yürüten makamlar tarafından yapılır. Ayrıca, hakkında hazırlık soruşturması yürütülen kişinin, özgürlüğünden yoksun bırakıldığı durumlarda, ihbar halinde CMK Komisyonu üyeleri bu yönetmelik çerçevesinde müdafii/vekil atama işlemini yaparlar.

Görevi Kabul Esasları ve Yasaklar

Madde 7:

Aşağıdaki hükümlere aykırı biçimde, Baro tarafından tayin edilmeden veya 5271 sayılı yasa ve ilgili CMK yönetmeliklerindeki koşulları oluşmadan görev kabul eden müdafii/vekiller ile ilgili olarak bu yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılır.

Buna göre;

 

- Soruşturma Aşamasında ;

Cumhuriyet Savcıları ve kolluk kuvvetlerinin müdafi/vekil tayin yetkisi bulunmadığından bu makamlarca tayin edilen müdafiler yetkisizdirler. Savcılık ve kolluk tarafından Baro’dan talepte bulunulmadan ve Baro tarafından tayin edilmeden görev kabul edilemez.

- Kovuşturma Aşamasında ;

Mahkemelerce re’sen müdafi/vekil tayin edilen avukat, öncelikle 5271 sayılı CMK ‘nın mad,150,mad.234,mad.239. madde hükümlerinin oluşup oluşmadığını araştıracak, koşullar gerçekleşmişse müdafilik görevini kabul edecektir. En kısa zamanda CMK komisyonundaki ilgililere bildirecektir. Aksi takdirde evrak kontrolü esnasında karşılaşılması halinde, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına ücret ödenmesi konusunda bu tip evraklar CMK komisyonu tarafından teslim edilmeyecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

a) Baro Yönetim Kurulu

Madde 8:

Bu yönetmeliğin uygulanmasında, ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlar hakkında nihai karar organı Baro Yönetim Kurulu’dur.

b) CMK Komisyonu

Madde 9:

Baro bünyesinde CMK' da kaynaklanan zorunlu müdafi / vekil sisteminin koordinesi için CMK Komisyonu adında ayrı bir hizmet birimi kurulur. Niğde Baro Başkanı CMK Komisyonu’nun başkanıdır. Komisyon başkanı, baro yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçını başkan yardımcısı olarak atayabilir.

CMK Komisyonu; Niğde Baro Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ile CMK Nöbet Listelerinde görev alan 7 üye olmak üzere en az 10 üyeden oluşur. Baro Yönetim Kurulu; bu sayıyı, CMK uygulamasının yarattığı ihtiyaca ve gereklere uygun olarak artırabilir. CMK Komisyon üye sayısı 15 üyeyi geçemez. Baro Yönetim Kurulu, Seçimli Baro Genel Kurulu’ndan sonraki ilk toplantısında CMK Zorunlu Müdafilik Hizmetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesini seçer. Bu toplantıda CMK Komisyonu’na üyelik için Baro Yönetim Kurulu’na dilekçe yoluyla başvurulabileceğine ilişkin duyuru kararı da alınır. Başvuru için en az 7 gün süre tanınır. 7 günlük sürenin bitmesinden sonraki ilk Baro Yönetim Kurulu toplantısında CMK Komisyonu üyelerinin seçimi komisyona katılım başvurusu sayısının 15'i geçmesi halinde üye seçimi kura yolu ile yapılır. Yeni oluşturulan CMK komisyonu, sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından en geç 15 gün içinde ilk toplantıya çağrılır. Komisyon ilk toplantısında sekreter seçimi ile diğer görevlendirmeler, komisyon toplantı ve karar yeter sayıları hakkında karar alır. Sekreter üye, toplantı tutanaklarını tutar, ayrıca başkan ve başkan yardımcısı ile istişare ederek toplantı gündemini belirler. CMK Komisyonu, ayda bir toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir. Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerlidir. CMK Komisyonu, ceza yargılamasının; yasalara, uluslararası sözleşmelere, meslek kuralları ve etiğine, kurulun yerleşmiş kararlarına ve ceza yargılamasına ilişki tüm düzenlemelere uygun, adaletli ve insan haklarına saygılı, ilke ve yöntemlerini belirler ve ortak uygulamayı sağlar. Geçerli bir mazeret olmadan; birbirini takip eden üç toplantıya veya bir yıl içinde toplam beş toplantıya katılmayan üye komisyondan ayrılmış kabul edilir. Komisyonun herhangi bir sebeple teşkil edilememesi halinde, yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi hususunda baro yönetim kurulu yetkilidir. CMK Komisyonu Baro Yönetim Kurulu Temsilcisi

Madde 10:

Baro Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir üyeyi CMK Komisyonu Baro Yönetim Kurulu Temsilcisi olarak görevlendirir. CMK Komisyonu Baro Yönetim Kurulu Temsilcisi, CMK Komisyonu çalışmaları hakkında, Baro Yönetim Kurulu’na çalışma, öneri, bilgilendirme ve iletişimi sağlamaya çalışacaktır.Niğde Barosu, CMK Komisyon ‘u üyeleri dışında komisyon üyesi avukatlara yardımcı olmak üzere yeteri kadar kadrolu personel istihdam edilir.

CMK Komisyonu Görev ve Yetkileri

Madde 11:

Komisyon , CMK Uygulamasında görev almak için yapılan başvurular ile müdafi/vekil gönüllü listesinin hazırlanmasını, müdafi/vekil taleplerinin yerine getirilmesini, gerekli müdafi/vekil atamalarına ilişkin yazışma ve kayıtların tutulmasını,Müdafii/vekil ücret ödemeleri konusunda ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına gerekli kontrolleri yapmak suretiyle evrak teslim edilmesini sağlamak ,Türkiye Barolar Birliği’ne düzenli olarak rapor düzenleyerek sunmak gibi görevleri yerine getirir.

1-CMK Uygulamalarında müdafi/vekil olarak görev almak isteyen avukatların başvurularını kabul ve kaydını yapmak,

2-CMK ‘dan kaynaklanan müdafii/vekil görevlendirilmelerini,soruşturma aşamasında yönlendirilmesini gerçekleştirmek,

3-Müdafi/vekil görevlendirmelerinde, mahkeme dava dosyası sayılarında kıdem esası gözetilerek eşit dağıtım ilkesi çerçevesinde çalışmak,

4-Müdafi/vekillerden gelen ve komisyonu ilgilendiren şikayet, itiraz, görev iadesi ve istifa gibi her türlü dilekçeleri kabul etmek ve gerekli organlara iletmek,

5-Müdafi başvuruları ile tutuklu ve hükümlülerden gelen müdafi taleplerini incelemek ve uygun olanlara müdafi atamalarını yapmak,

6-Müdafi/vekillerden ücrete ilişkin makbuz ve evrakları incelemek, zorunlu yol giderleri konusunda avukatların rayice uygun beyanlarını almak, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına evraklarının teslimini sağlamak ,yasa ve yönetmeliğe uygun olmayan evrakları ilgilisine iade etmek,

7-Müdafi/vekillerin görevlerinden kaynaklanan sorunların çözümü konusunda müdafi/vekillere yardımcı olmak,

8-Müdafi/vekil atamaları ile ücret ödemeleri hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen dökümlerin komisyon bünyesinde hazırlanacak raporlar ile uygulamada karşılaşılan sorunları, saptanan hukuka aykırılıkları ve tayin edilen müdafi/vekillerin servise bildirdikleri raporları her yıl Ocak ayında CMK Komisyonu olarak Baro Yönetim Kurulu’na sunmak,

9-Meslek içi eğitim ve seminer, konferans ve toplantıların düzenlenmesinde, yer ve zaman tespiti, seminer idaresi, konuşmacıların tayin ve tespiti ile bu kişilerin bu faaliyetlere katılım ve organizasyonunun sağlanmasında çalışmak ve alınan kararlar neticesinde söz konusu meslek içi eğitim çalışmalarından Baro Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek ve onayını almak,

10-CMK Komisyonu’nca alınan kararların gereği için Baro Yönetim Kurulu ile gereken yazışmaları yapmak,

Baro Bölgesi İlçe Adliye Merkezleri Temsilcileri

Madde 12:

CMK komisyonu, Niğde il ve ilçeleri olmak üzere tek bölge kabul edilmiştir. Baro Temsilcileri kendi bölgelerindeki faaliyetler konusunda CMK Komisyonuna yardımcı olur.

Niğde ili Merkez adliye ve bu adliyeye bağlı olan ilçelerden Bor, Çiftlik, Ulukışla, Altunhisar, Çamardı ve Merkez Çalışma bölgesidir.

Niğde Barosu Yönetim Kurulu ihtiyaç halinde bazı ilçelerde münferiden avukata görevlendirmesine ilişkin CMK Komisyonun önerisi üzerine karar verir.

Müdafi/ Vekiller

Madde 13:

Müdafi/vekiller bu yönetmelik kapsamındaki hukuki yardım istemlerinde görev almak isteyen gönüllü avukatlardan oluşur. Gönüllülük esasına göre bu yönetmelik kapsamında görev almak isteyen avukatlar, istemlerini bildirir bir dilekçe ile müdafilik için CMK uygulamaları eğitimi aldıklarını gösterir sertifika/belgeleri sunmak şartıyla CMK Komisyonuna başvururlar. Yeterli sayıda gönüllü avukatın başvurmadığı ilçelerdeki tüm avukatlar, Baro İlçe Temsilcilerinin görevlendirmelerini bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirmek zorundadırlar. Müdafiler göreve başlamalarından itibaren meslek içi eğitim ve seminer çalışmaları hakkında CMK Komisyonu’nca alınan kararlara uyarlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müdafi/vekil Görevlendirmeleri Usul ve Esasları

Madde 14:

CMK Komisyonu’na müdafi/vekil tayini konusunda herhangi bir bilgi, ihbar veya talep gelmesi halinde, öncelikle müdafi/vekil tayin yükümünün doğup doğmadığı araştırılır ve buna göre derhal görevlendirme yapılır.

Müdafi/vekil atama işlemlerinde aşağıdaki usul ve esaslara uyulur:

Soruşturma Aşamasında, öncelikle puan çizelgesindeki en düşük puanlı avukatlar görevlendirilir. Atama sırasında görevin aciliyeti, çok fazla sanık veya şüpheli ya da suçların çokluğu gibi nedenlerin varlığı halinde, CMK Komisyonunda görevli avukatların görevlendirme hususunda takdir hakkı vardır. Bu takdir hakkının kullanılması hakkaniyet ve iyiniyet esaslarına aykırı olamaz.

Şüpheli veya sanıklar arasında menfaat çatışması olması, suç ve evrak sayısı ile şüpheli veya sanıkların fazlalığı söz konusu olduğu takdirde birden fazla müdafi ataması yapılabilir. Nöbetler yirmidört saat esasına göre yerine getirilir.

Soruşturma aşaması bir bütün olup, Karakol, Emniyet, Jandarma, Savcılık ve Sorgu Hakimliği işlemlerini kapsar. Soruşturma aşaması bittikten sonra bu soruşturmaya katılan müdafi/vekillerin görevi sona erer. Kovuşturma aşamasında mahkeme görevlendirmeleri bu yönetmelik hükümleri gereğince yerine getirilir. Kovuşturmayı yapan ilgili mahkeme tarafından Baro’dan avukat talep edilmeksizin soruşturma şamasında görevli avukata tebligat yapılması halinde derhal avukatın CMK Komisyonunu bilgilendirmesi gerekmektedir. Aksi halde evrak kontrolü esnasında karşılanılması halinde evraklar CMK Komisyonu tarafından geçersiz sayılacaktır.

Soruşturma veya kovuşturma aşamasında birden fazla avukat görevlendirilmek zorunda kalınmış ise görev yapan avukatlar arasında ücret paylaştırılmaktadır. Müdafi/vekillerin görevlendirildikten sonra müdafi/vekillik görevlerini kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatlar gereğince yerine getirmediklerinin tespiti halinde müdafi/vekiller hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Soruşturmanın hangi aşamasında olursa olsun birden fazla sanık için görevlendirilen müdafilerinin görevi, sanıklar arasında menfaat çatışması çıkması halinde tüm sanıklar için derhal sona erer.

Müdafi/vekillerin atandıkları görevden çekilme ya da işi reddetme talepleri ile istifaları halinde dosyalarını iade etme talepleri, ilgili yasalardaki koşul ve şartlar ile sınırlıdır. Bu gibi hallerde, müdafiler durumlarını derhal CMK Komisyonuna bildirmek zorundadırlar. Talepte bulunan müdafiler, CMK Komisyonu’nun almış olduğu talebin reddi kararına karşı, Baro Yönetim Kurulu’na kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz edebilirler.

Madde 15:

Otomatik Müdafi/vekil Görevlendirmesi Yapılamaması:

CMK görevlendirmelerini yapan robot (otomasyon) sistemin; arızalı olması, bakım, onarım, güncelleme halinde olması, sözleşmenin yenilenmemesi ya da farklı bir nedenle işlevsiz hale gelmesi halinde görevlendirmeler ilgili yasal birimler tarafından Baroya yazılı yapılacak talepler neticesinde manüel olarak Baro Yönetim Kurulu tarafından veya sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından yapılacaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yasak İşler ve Yaptırımlar

Madde 16:

CMK Uygulamalarında müdafi/vekil olarak görev alan avukatlardan; Soruşturma aşaması ve kovuşturma aşamasında gereken yasal işlemleri yapmadığı veya ihmal eden, bu yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı davranan veya Baro Yönetim Kurulu ile CMK Komisyonu tarafından alınan kararlara uymayan müdafi/vekiller hakkında, bu yönetmelik hükümleri ile birlikte Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları gereğince işlem yapılır.

Müdafi/vekil olarak CMK Uygulamalarında görev alan avukatlardan; görev aldıkları günlerde mazeretsiz olarak verilen görevi kabul etmeyenler, puanı düşük olduğu dönemlerde arandıkları halde kendilerine ulaşılamayan müdafi/vekiller CMK Komisyonu tarafından yazılı olarak uyarılırlar.

Müdafi/vekil olarak CMK Uygulamalarında görev alan avukatlara bir adli yıl içerisinde ne kadar süre mazeret hakkı tanınacağı hususunda Baro Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu süre hakkaniyete aykırı tesis edilemez. Aksi takdirde (sürenin aşılması) ilgili avukatın puanı ortalama puana kadar yükseltilir.

CMK Komisyonu tarafından, bu maddenin birinci fıkrasına aykırı davranılmasında ısrar edilmesi sebebiyle haklarında ikinci kez uyarı kararı verilen müdafi/vekiller için, ayrıca altı ay süreyle müdafi listesinden çıkarılma kararı verilir.

Listeden kendi istekleri ile ayrılan avukatlar bir yıl geçmeden aynı listeye yeniden yazılamazlar. Bu yönetmelik hükümleri gereği listeden çıkarılan ya da kendi istekleri ile ayrılan müdafilerin takip etmekte oldukları davalara ilişkin görev ve sorumlulukları devam eder.

Madde 17:

 CMK Uygulamalarında müdafi/vekil olarak görev alan avukatlardan; düzenlenen seminer, konferans ve toplantılara tebligat yerine geçen ilan ve duyurulara rağmen, mazeretsiz olarak yıl içinde katılmayanlar, takip eden o aya ait görevlendirme listesinden bir ay süreyle çıkarılırlar. Belirtilen faaliyetlere iki kez katılmayan müdafiler, o ayı takip eden görevlendirme listesinden iki ay süreyle çıkarılır ve CMK Komisyonu tarafından yazılı şekilde uyarılırlar. Uyarıya rağmen belirtilen faaliyetlere üç kez katılmayan müdafiler bir yıl süreyle CMK görevlendirmelerinden çıkarılırlar.

Uyarma ve çıkarılma kararları CMK Komisyonu tarafından alınır. Müdafi/vekiller, alınan kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekçeleriyle birlikte Baro Yönetim Kurulu’na itiraz edebilirler.

Madde 18:

Görevli avukatın, tayin edildiği veya CMK Uygulamalarında ki görevi nedeniyle, Niğde Barosu Yönetim Kurulunun kararı ile tüm görev listelerinden süresiz olarak çıkarılması olup, sistemi aksatan istekli avukatlara aşağıda yazılı hallerde sistemden kesin çıkarma cezası uygulanır.

Görevli avukat listesinde yer alanlardan;

a. Sistemden ilk geçici çıkarma tarihini takip eden iki yıl içinde ikinci kez aynı cezayı alan görevli avukat,

b. Raporlarında kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi verdikleri tespit edilen görevli avukat,

c. CMK Uygulama Merkezi tarafından atanmış olduğu soruşturma veya kovuşturma dosyasına ilişkin olarak vekaletname veya ücret alan istekli avukat,

d. Eylemin ağırlığına göre Yönerge, C.M.K. Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranan istekli avukat,

e. İdari ve adli soruşturma gerektiren eylemlerde bulunan istekli avukatlar,

f. 12 yaşından küçük şüpheliye her hangi bir birimde kimlik tespiti dışında işlem yaptıran müdafii, Görevli avukat listesinden kesin olarak çıkarılırlar. Bu avukatlar iki yıl geçmeden tekrar listelere dâhil edilmezler.

Sisteme geri alınma Yönetim Kurulu kararı ile olur. İstekli avukat listesinden kesin olarak çıkarılan avukatlar takip etmekte oldukları işlerle ilgili sorumlulukları devam eder. Listeden çıkarılan avukat, takip etmekte olduğu dosyaları ve duruşma günlerini içeren raporunu CMK Komisyonuna yazılı olarak kararın kesinleşmesinden itibaren en geç bir hafta içinde verir.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 19:

Bu yönetmeliğin kabulü ile birlikte daha önce Niğde Barosu Genel Kurulu’nun kabul ederek yürürlüğe girmiş olan eski yönetmelik hükümleri yürürlükten kaldırılmış sayılır.

Yürürlük

Madde 20:

Bu yönetmelik 01/10/2022 tarihinde yapılan Niğde Barosu Olağan Genel Kurulunda onaylanarak aynı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21:Bu yönetmelik hükümleri Niğde Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.  01/10/2022

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

29.05.2024
AV. EMİN ALPER ÖZTÜRK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.