BAROLARIN BASIN AÇIKLAMASI ENGELLENEMEZ
Tarih: 15.02.2022| Okunma Sayısı: 199

 

Muş Barosu mensubu iki avukatın haklarında yürütülmekte olan bir soruşturma sebebiyle 12/02/2022 tarihinde göz altına alınması ve 13/02/2022 tarihinde bir avukatın adli kontrol ile serbest bırakılmasına diğer avukatın ise tutuklanmasına karar verildiği sorgu sonrasında duruşmaya müdafii sıfatıyla katılan avukatların salondan çıkarken kolluk kuvvetlerince video kameraya çekilmesi ve uygulamanın hukuksuz olduğuna dair basın açıklaması yapmak isteyen Muş Barosu Başkanı Sayın
 Av. Kadir Karaçelik’in basın açıklamasının Muş Valiliği kararınca yasaklanması ve kolluk kuvvetince engellenmesi kabul edilemez hukuk dışı bir uygulamadır. 

Öncelikle Avukatlık Kanunun 76. Maddesinde Barolara  “…hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak…” görevi verilmiş ve Kanunun 97. Maddesinde de Baro Başkanına “…meslek onurunu ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek kurallarının gereğini her türlü organlara karşı savunma…” görevi verilmiştir. 
Gerek Barolara gerekse Baro Başkanına görev olarak yüklenen bu sorumluluğa rağmen basın açıklamasının Valilik kararıyla yasaklanması 
Anayasa’nın 34. Maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına açıkça aykırılık teşkil etmektedir.  Anılan maddeye göre “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.”

Ayrıca Muş Valiliğinin önyargılı bir biçimde Basın Açıklamasına yasaklama kararı vermesi Anayasanın 26. Maddesinde düzenlenen düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine de aykırıdır. Anılan maddeye göre “herkes, düşünce ve kanaatini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. “ Valiliğin yasaklama kararı Anayasa’nın 13. Maddesinde düzenlenen Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması maddesine de aykırıdır. Anılan maddeye göre  “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”

Ayrıca belirtmek gerekirse Adliye Bahçelerinde hemen herkesin (siyasi partilerin, STK’ların vb) basın açıklamaları yapmaları da alışılagelmiş bir uygulama olduğundan faaliyet alanı özellikle Adliyeler olan avukatların ve dolayısıyla Baroların basın açıklamaları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 22. Maddesine de aykırılık teşkil etmemektedir.

Anılan sebeplerle Muş Baro Başkanlığının Basın Açıklaması yapmasının her ne gerekçe ile olursa olsun Muş Valiliğince yasaklanması kararının hukuka aykırı olduğunu kamuoyuna  saygıyla bildiriyor ve kınıyoruz.

 

Niğde Barosu Başkanlığı

 

07.07.2022
AV. EMİN ALPER ÖZTÜRK
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.